Tagebuch - Februar 2016

Donnerstag, 4. Februar 2016

De Schtrompf

A dem lange
Schtrompf lesme ond är
werd emmer länger
ond länger ond nömme
ufhöre met Lesme de Schtrompf
lampet öber d Schtäge
abe öber alli
Trett vo de Schtäge
lampet er abe ond d Lüt
wonderid sech
zonderscht: wohär
chond ächt dä Schtrompf ond wer
tod dra lesme ond wer
hed gnueg langi Bei zom dä Schtrompf
alegge am Ändi?

(Kuno Raeber: Abgewandt Zugewandt. Zürich: Ammann 1985, S. 74)